Historie

Lázně Roztěž

Vedle kapličky s pramenem stojí původní hájovna, č. p. 19, kterou pravděpodobně nechali vybudovat Šporkové. Pod touto hájovnou naproti kapličce stávala prostinká dřevěná krčma, která poskytovala občerstvení hladovým a žíznivým poutníkům. Po nějakém čase se přistavěly dřevěné lázně s železitou vodou. Ve svátek a v neděli zde hrávala venkovská kapela z Malešova. R. 1825 byly dřevěné lázně zbourány a postaveny nové z kamene a cihel. Lázně měly osm pokojíků a osm koupelen se železitou vodou a poměrně velký sál. Voda sem byla vedena ze studny v poli pod Šesti lipami dřevěným potrubím. Bývalo tu hlučno, neboť se sem sjíždělo z blízka i z dáli dosti hostů, aby se osvěžili lázněmi a okolní přírodou Roztěž a zvláště Lázně byly výletním místem Kutné Hory, ale i Čáslavi, Kolína atd. Oblibu tohoto místa dosvědčuje slavný kutnohorský rodák Josef Kajetán Tyl, který napsal překrásné a dojemné „Pomněnky z Roztěže“. Později zde čerpal látku ke svému románu „Zlato v ohni“ spisovatel a redaktor Osvěty Václav Vlček, který zde pobýval na letním bytě. Také náš mistr Vrchlický tu rád pobýval, kdykoliv do Malešova zavítal. Vzpomenul ve svých spisech i šprýmovného hostinského Františka Procházku, který měl na všech lázeňských sklenicích napsáno „Ukradeno v Roztěži“. Lázně roztěžské již dávno zašly, ale poutníci a výletníci nadále navštěvovali kapličku a Lázně. Tam ve stínu košatých lip hledali občerstvení, nacházeli zde odpočinku a poté se rozcházeli po celém krásném, romantickém, vonným vzduchem naplněném okolí. Dnes je zde již jen hospoda otevřená pouze v letním období a o víkendech.

Obec Roztěž

První zmínka o vsi Roztěž je z roku 1391, kde se připomíná jako odúmrť po Ješkovi z Roztěše. V roce 1396 je zmiňován Štěpán a v roce 1401 Rynard z Roztěže. V průběhu 15. století patřila Roztěž k malešovskému panství. Jako součást tohoto panství je zmíněna v roce 1515, když ho od Jiřího z Hustířan kupuje Jiří Háša z Újezda. V roce 1666 kupuje panství Malešov i s Roztěží Jan Špork. Protože v té době byla malešovská tvrz pustá, staví v roce 1674 v Roztěži jednoduchý lovecký zámek a v souvislosti s touto stavbou se zde uvádí tvrziště.

V roce 1814 se stává majitelem panství Karel Maxmilián Dahlberg-Ostein, který nechává až na pár obvodových zdí barokní zámek zbourat a staví zde zámek klasicistní. Na stavbě tohoto zámku se podílel architekt J. Schleps. K další přestavbě zámku došlo v rozmezí let 1900–1911 za Karla Dahlberga, kdy k zámku byla přistavěna boční křídla. Dědičce Dahlbergů Marii Salm-Salmové byl v roce 1945 zkonfiskován a sloužil jako rekreační sídlo Českého svazu novinářů. Dnes zrekonstruovaný zámek vlastní majitel firmy Foxconn Terry Gou.
Dne 1. srpna 1914 začala I. světová válka. V obcích nastala velká bída. Na základě mobilizace byla začátkem srpna 1914 odvedena většina mladých mužů od sedmnácti do padesáti let, zejména k 21. pěšímu pluku v Čáslavi. Doma zůstaly jen ženy, děti a starci. V letech 1916-17 byly pro válečné účely zabaveny a odvezeny zvony z kapliček.

Dne 28. října 1918 byla vyhlášena samostatná Československá republika. Konečně nastala svoboda. Život na vesnici se tehdy příliš nezměnil. Konečnou ránu šlechtickému velkostatkovému podnikání zasadila až první pozemková reforma, která se v naší obci začala realizovat roku 1929. Malešovskému panství zůstaly pouze statky Malešov, Bilijov, Roztěž a Zdeslavice, které byly propachtovány. Oddělená část pozemků byla přidělena rolníkům a obcím.

K dalším meziválečným událostem, o nichž vypráví kronika, patří založení obecní knihovny roku 1924. Byla zřízena v domku čp. 3. Knihovníkem byl až do jejího zrušení pan Stanislav Beneš.
V dubnu 1927 byla postavena na podnět místního starosty pana Emanuela Mergla hasičská kolna na stříkačku.

Dne 13. září 1929 byl prvně u nás zapnut elektrický proud.

V roce 1946 byl rozparcelován roztěžský dvůr a byl přidělen dvěma nájemcům, a to panu Rohlíkovi a panu Pochobradskému. Domy, které patřily k velkostatku, byly rozděleny pro jejich nájemce. Jednalo se o čp. 16 pana Rohlíka, čp. 17 pana Pochobradského, čp. 13 pana Šimka, čp. 18 pana Šance, čp. 19 pana Cirkla, čp. 27 pana Hamerleho, čp. 28 pana Maliny a čp. 29 paní Dytrychové. Byla provedena II. pozemková reforma a celý velkostatek byl rozdělen mezi rolníky. Ti však nemohli svoji půdu dlouho obhospodařovat, neboť 25. Února 1948 došlo ke komunistickému převratu. Byl zestátněn průmysl, banky, doly a také každá živnost.
Dne 20. května 1950 byli zdejší rolníci svoláni na zámek, kde byl ustaven přípravný výbor zemědělského družstva.

Kapličky v Roztěži

Roku 1819 byla vybudována na mírném návrší okrouhlá zděná kaple Panny Marie Pomocné namísto původní dřevěné. Podle pověsti rostl na místě, kde dnes stojí kaplička, v 17. stol. strom, a na něm visel obraz Panny Marie. Poblíž stromu tehdy stávala mohutná olše a pod ní vyvěral pramínek zdravé železité vody, vlévaje se do malé studánky. Roku 1830 byla k původní kapličce přistavěna loď, na kterou Karl Anton Dalberg věnoval potřebný materiál.
Nahoře v roztěžské vsi je ještě jedna malá kaplička s výklenkem stojící pod dvěma lipami. Ve výklenku byla dříve krásně vyřezávaná dřevěná soška sv. Jana Nepomuckého a starý Mariánský obraz, který sem věnoval roztěžský občan Opasek v první polovině 19. století. Obě památky jsou již dávno ukradeny. Kolem kapličky býval dřevěný plůtek a v malé zahrádce stávala dřevěná zvonička.

Roztěžské poutě

Dříve se v Roztěži slavily tři poutě v kapli Panny Marie Pomocné. První Roztěžská pouť se počítá 8 neděl od Velikonoc. Druhá byla na svátek Narození Panny Marie, tedy 8. září (v kapli se konaly slavné služby Boží). Později přibyla třetí na svátek Nanebevzetí panny Marie 15. srpna. Nejslavnější byla první z nich. Od šedesátých let 20. století však sláva roztěžských poutí neustále upadala a v dnešní době se již ani neslaví. Pouze na první a třetí pouť se koná v kapličce bohoslužba, která je poměrně hojně navštěvována věřícími.


Novinky

15. července 2013

Spouštíme pro Vás webové stranky www.lazneroztez.cz

Kulturní akce

17.3. 2018 od 20:00


RETRO DISCO s DJ Lukášem Koryntou

Zveme vás na březnovou akci "RETRO DISCO", na které vám bude hrát pro dobrou náladu známý DJ Lukáš Korynta. Jako host také zahraje DJ Jirka Šmidrkal. Vaší fantazii v oblečení e meze nekladou :-)

Přijďte se pobavit, těšíme se na vás.

Těšíme se na vás :-)